Committee Reports::Report No. 03 - Survey amongst the Members of the Houses of the Oireachtas in connection with the Irish language::20 July, 1988::Appendix

AGUISÍN A

FOIRM AN tSUIRBHÉ

APPENDIX A

THE SURVEY FORM

Chun gach Comhalta de Dháil Éireann agus de Sheanad Éireann


D’fhonn cabhrú leis ina chuid oibre i dtaobh na Gaeilge i dTithe an Oireachtais, tá beartaithe ag an gComhchoiste don Ghaeilge suirbhé gairid a dhéanamh i measc na gComhaltaí den dá Theach. Suirbhé Rúnda a bheidh anseo agus ní gá duit d’ainm a lua.


Tá cóip den suirbhé leis seo agus bheinn faoi chomaoin agat ach é a líonadh isteach agus é a sheoladh ar ais chugam nó chuig an gCléireach don Chomhchoiste laistigh de choicís le do thoil. Ní thógfaidh sé i bhfad ort chun an suirbhé a líonadh isteach agus tá sé an-tábhachtach go ndéanfaidh gach Comhalta é sin lena chinntiú go mbeidh eolas cruinn ag an gComhchoiste.


Is mór agam do chomhoibriú sa chás seo agus tá súil agam féin agus ag an gComhchoiste go mbeidh toradh fiúntach ar an obair.


Le gach dea-ghuí


(Sínithe)


(Signed) Tomás Mac Gearailt


An Seanadóir Tomás Mac Gearailt, Cathaoirleach


An Comhchoiste don Ghaeilge


10 Nollaig, 1987


PRÍOBHÁIDEACH AGUS FAOI RÚN

PRIVATE AND CONFIDENTIAL

AN COMHCHOISTE DON GHAEILGE

JOINT COMMITTEE ON THE IRISH LANGUAGE

SUIRBHÉ FAOIN nGAEILGE I MEASC COMHALTAÍ DE THITHE AN OIREACHTAIS

SURVEY AMONG MEMBERS OF THE HOUSES OF THE OIREACHTAS REGARDING THE IRISH LANGUAGE

1.

Teachta


Deputy

Seanadóir


Senator

(Cuir sa bhosca cuí: place in appropriate box)


2. Do chumas Gaeilge i do thuairim féin: Your own view of your competence in Irish


(Cuir sa bhosca cuí: place in appropriate box)


Cumas

(a) Labhairt na Gaeilge

(b) Scríobh na Gaeilge

(c) Léamh na Gaeilge

Competence

Speaking Irish

Writing Irish

Reading Irish

An-mhaith Excellent

Maith Good

Measartha Fair

Lag Poor

3. An úsáideann tú Gaeilge in imeachtaí na dTithe? Do you use Irish in the proceedings of the Houses?


(Cuir sa bhosca cuí: place in appropriate box)


(a)Minicíocht: Frequency


Go rialta Regularly

Uaireanta Occasionally

Go hannamh Seldom

Riamh Never

(b)An saghas oibre ina n-úsáideann tú an Ghaeilge: Type of work in which you use Irish.


(Cuir sa bhosca cuí: Place (Cuir in appropriate box).


Ceisteanna Dála Parliamentary Questions

Óráidí Speeches

Tairiscintí/ rúin a mholadh Proposing motions/resolutions

Eile (e.g. ag déileáil le hoifigigh) Other (e.g. dealing with officials)

(c)Mura n-úsáideann tú an Ghaeilge go rialta an bhfuil fáth ar leith leis sin: If you are not a regular user of Irish is there a particular reason for this?


(Cuir sa bhosca cuí: Place in appropriate box).


Easpa poiblíochta Lack of publicity

Easpa cumais Lack of competence

Easpa suime Lack of interest

Eile (tabhair sonraí) Other (specify)

4. Na constaicí is mó i do thuairim ó thaobh cur chun cinn na Gaeilge de i dTithe an Oireachtais: The greatest constraints as regards the promotion of Irish in the Houses of the Oireachtas in your view.


(Cuir in ord ó 1 go 4: Place in order 1 to 4).


Easpa seirbhísí tacaíochta i nGaeilge (tabhair sonraí) Lack of support services in Irish (specify)

Easpa tacaíochta ó na Páirtithe Lack of support from the Parties

Easpa áiseanna aistriúcháin teangaireachta sna Tithe agus i seomraí Coistí Lack of translation/ interpretation facilities in the Houses and in Committee Rooms

Eile (tabhair sonraí) Other (specify)

5. An mbeifeá sásta iarracht a dhéanamh chun níos mó Gaeilge a úsáid amach anseo: would you be prepared to try to use more Irish in the future?


(Cuir sa bhosca cuí: place in appropriate box).


 

Bheinn

Ní bheinn

 

Yes

No

 

6. An fiú níos mó Gaeilge a úsáid in imeachtaí na dTithe: is it worth using more Irish in the proceedings of the Houses?


(Cuir sa bhosca cuí: place in appropriate box).


Is fiú go mór

Is fiú

Ní fiú

Gan tuairim

Very worthwhile

Worthwhile

Not worthwhile

No opinion

7. Ar mhaith leat an Ghaeilge a fhoghlaim nó an Méid atá agat a fheabhsú: would you like to learn Irish or to improve on your present capability?


(Cuir sa bhosca cuí: place in appropriate box).


 

Ba mhaith

Níor mhaith

 

Yes

No

 

8. Más mian leat an Ghaeilge a fhoghlaim nó a fheabhsú cad é an bealach is fearr a d’oirfeadh duit: if you wish to learn Irish or to improve it what method would suit you best?


(Cuir sa bhosca cuí: place in appropriate box).


Ranganna Classes

Sraith téipeanna agus leabhar teagaisc

Eile (tabhair sonraí) Other (specify)

Classes

teagaisc

Other (specify)

 

Series of instructional tapes and books

 

9. Maidir le seomra ar leith a sholáthar i dTeach Laighean ar mhaithe leis an nGaeilge: in relation to the provision of a special room in Leinster House for the benefit of Irish.


(Cuir sa bhosca cuí: place in appropriate box).


(a)An gceapann tú gurbh fhiú a leithéid: do you think that same would be worthwhile?


 

Ceapaim

Ní cheapaim

Gan tuairim

 

Yes

No

No opinion

 

(b)Dá mbeadh a leithéid ann an mbainfeá úsáid as: if such was available would you use it?


 

Bhainfinn

Ní bhainfinn

Gan tuairim

 

Yes

No

No opinion”

 

10. Má tá aon tuairimí agat faoin tslí ina bhféadfaí an Ghaeilge a chur chun cinn sna Tithe tabhair sonraí anseo:


If you have any ideas regarding how Irish could be promoted in the Houses please specify: