Committee Reports::Report No. 03 - Survey amongst the Members of the Houses of the Oireachtas in connection with the Irish language::20 July, 1988::Appendix

AGUISÍN B

SUIRBHÉ FAOIN nGAEILGE I MEASC NA gCOMHALTAÍ DE THITHE AN OIREACHTAIS. COIMRIÚ AR NA TORTHAÍ I gCÁS NA gCOMHALTAÍ DE DHÁIL ÉIREANN

1.An líon freagraí a seoladh ar ais


Comhaltaí den Dáil a sheol freagra ar ais:

49%

2.Cumas Gaeilge i measc na gComhaltaí sin a sheol freagraí ar ais


 

Labhairt na Gaeilge

Scríobh na Gaeilge

Léamh na Gaeilge

 

%

%

%

An-mhaith

8

8

11

Maith

23

21

37

Measartha

36

32

25

Lag

33

39

27

3.Úsáid na Gaeilge


(a)


Minicíocht

 

 

%

Go rialta

...

...

...

...

...

...

...

...

...

8

Uaireanta

...

...

...

...

...

...

...

...

...

22

Go hannamh

...

...

...

...

...

...

...

...

27

Riamh

...

...

...

...

...

...

...

...

...

43

(b)


Saghas Oibre ina n-úsáidtear an Ghaeilge

 

 

%

Ceisteanna Dála

...

...

...

...

...

...

...

...

10

Óráidí

...

...

...

...

...

...

...

...

...

22

Tairiscintí/rúin a mholadh

...

...

...

...

...

...

...

14

Eile

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

16

Gan aon fhreagra

...

...

...

...

...

...

...

...

38

(c)


Fáthanna nach n-úsáidtear an Ghaeilge níos minicí

 

 

%

Easpa poiblíochta

...

...

...

...

...

...

...

...

5

Easpa cumais

...

...

...

...

...

...

...

...

61

Easpa suime

...

...

...

...

...

...

...

...

...

12

Eile

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

8

Gan aon fhreagra

...

...

...

...

...

...

...

...

14

4.Constaicí i dtaobh úsáid na Gaeilge


Iarradh ar Chomhaltaí na constaicí a chur in ord ó 1 go 4


Easpa seirbhísí tacaíochta i nGaeilge

Easpa tacaíochta ó na Páirtithe

Easpa áiseanna aistriúcháin, etc.

Eile

Gan aon fhreagra

3

1

4

2

(21%)

(28%)

(12%)

(27%)

(12%)

5.Fonn na gComhaltaí chun tuilleadh Gaeilge a úsáid amach anseo


Sásta iarracht a dhéanamh

Gan a bheith sásta iarracht a dhéanamh

%

%

88

12

6.An fiú níos mó Gaeilge a úsáid?


Is fiú go mór

Is fiú

Ní fiú

Gan tuairim

Gan aon fhreagra

%

%

%

%

%

27

47

17

8

1

7.Ar mhaith le Comhaltaí an Ghaeilge a fhoghlaim nó a chleachtadh?


Ba mhaith

Níor mhaith

Gan aon fhreagra

%

%

%

88

11

1

8.Modhanna chun an Ghaeilge a fhoghlaim agus/nó a fheabhsú


Ranganna

Sraith téipeanna agus leabhar teagaisc

Eile

Gan aon fhreagra

%

%

%

%

31

37

15

17

9Seomra speisialta don Ghaeilge le bheith ar fáil


(a)An fiú a leithéid a bheith ann?


Is fiú

Ní fiú

Gan tuairim

Gan aon fhreagra

%

%

%

%

59

25

15

1

(b)An mbainfeadh Comhaltaí úsáid as?


Bhainfeadh

Ní bhainfeadh

Gan tuairim

Gan aon fhreagra

%

%

%

%

68

23

8

1

10.Tuairimí ó na Comhaltaí faoi chur chun cinn na Gaeilge i dTithe an Oireachtais


Nochtaigh 23% díobh siúd a sheol freagra ar ais tuairimí faoi chur chun cinn na teanga i dTithe an Oireachtais.