Committee Reports::Interim and Final Report - Appropriation Accounts 1971 - 1972::02 May, 1974::Orders of Reference

ORDUITHE TAGARTHA

6 Márta, 1974:—Ordaíodh: Go ndéanfar, de bhun Buan-Ordú Uimh. 127 de na Buan-Orduithe i dtaobh Gnó Phoiblí, an Coiste um Chuntais Phoiblí a cheapadh; agus


Go ndéanfar na Cuntais Leithreasa, maille le Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste don bhliain dar chríoch 31 Márta, 1972, a chur faoi bhráid an Choiste chun iad a scrúdú agus tuarascáil a thabhairt orthu.


21 Márta, 1974:—Ainmníodh Coiste dar comhaltaí na Teachtaí Soilbheastar Baróid, Seosamh Mac Fheorais, Ciarán Ó Crotaigh, Vivion de Valera, Seosamh Ó Dúnlaing, Aodh Mac Giobúin, Deasún Mac Goibheannaigh, Breandán Ó Gríofa, Réamann Mac Searraigh, Séamus Mac Páidín, Maolmhuire Stondún agus Séamus Ó Tonnaigh.