Committee Reports::Report - Amendments to Standing Orders (Private Business)::19 November, 1958::Report

TUARASCÁIL

Tá an Comhchoiste um Buan-Orduithe (Gnó Príobháideach) tar éis breithniú a dhéanamh féachaint ar chóir Buan-Orduithe áirithe a leasú chun (1) éifeacht a thabhairt sna Buan-Orduithe sin do na leasuithe éagsúla ar na hAchtanna Airí agus Rúnaithe a rinneadh ó 1939 anall, agus (2) soiléiriú a dhéanamh ar na cúrsaí a bhaineann le taisceadh tuarascálacha ó Ranna. Tá breithniú déanta acu freisin i dtaobh scála na dtáillí is iníoctha ag tionscnóirí Billí Príobháideacha a ardú.


Molann an Comhchoiste go ndéanfaí na leasuithe atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Tuarascáil seo.


(Sínithe) CORMAC UA BREISLEÁIN,


Cathaoirleach.


19 Samhain, 1958.


SCEIDEAL.

BUAN-ORDÚ 20.

1. An Buan-Ordú a scriosadh agus é seo a leanas a chur ina ionad:—


“Déanfar, an 21 Nollaig nó roimhe sin, cóipeanna clóbhuailte den Bhille a thaisceadh i Roinn an Taoisigh, sa Roinn Airgeadais, sa Roinn Dlí agus Cirt, sa Roinn Gnóthaí Eachtracha, sa Roinn Rialtais Áitiúil, sa Roinn Sláinte, sa Roinn Tionscail agus Tráchtála, sa Roinn Talmhaíochta, sa Roinn Oideachais, sa Roinn Tailte, sa Roinn Poist agus Telegrafa, sa Roinn Cosanta, sa Roinn Leasa Shóisialaigh, agus i Roinn na Gaeltachta, agus in oifig an Ard-Aighne.”


BUAN-ORDÚ 83.

2. I líne 2, “tiocfa sí” a scriosadh agus “taiscfear in Oifig na mBillí Príobháideacha í agus cuirfear í” a chur ina ionad.


FOSCRÍBHINN A.

3. An Fhoscríbhinn a scriosadh agus é seo a leanas a chur ina ionad:—


“FOSCRÍBHINN A.


(Feic Buan-Ordú 2)


Tabla de na Tailli is ineilithe i leith Billi Priobhaideacha sa Dail agus sa Seanad.


Tailli is Inioctha ag Tionscnoiri Bille Phriobhaidigh.


 

£

s.

d.

Ar thaisceadh an Bhille, an Phlean nó aon Doiciméid eile in

 

 

 

Oifig na mBillí Pr. obháideacha

...

...

...

...

10

0

0

Ar thaisceadh Achainí ag iarraidh Forála Breise

...

...

10

0

0

Ar thaisceadh Achainí chun Buan-Orduithe a chur ar ceal

...

10

0

0

In aghaidh gach lae a dhéanfaidh an Scrúdaitheoir fiosrú i

 

 

 

dtaobh comhlíonadh na mBuan-Orduithe

...

...

...

10

0

0

I leith Imeachtai sa Teach (I gcas Bille a cuireadh faoi Bhraid Comhchoiste).


 

An Seanad

An Dáil

An Chéad Chéim

...

...

...

...

...

£10

0

0

An Dara Céim

...

...

...

...

...

£10

0

0

Céim na Tuarascála (Tuarascáil ón gComhchoiste)

£10

0

0

£30

0

0

An Cúigiú Céim

...

...

...

...

...

£10

0

0

£10

0

0

I leith Imeachtai sa Teach (I gcas Bille a cuireadh faoi Bhraid Rogha-choiste).


 

An Seanad

An Dáil

An Chéad Chéim

...

...

...

...

...

£10

0

0

£10

0

0

An Dara Céim

...

...

...

...

...

£10

0

0

£10

0

0

Céim na Tuarascála (Tuarascáil ón Rogha-Choiste)

£10

0

0

£10

0

0

An Cúigiú Céim

...

...

...

...

...

£10

0

0

£10

0

0

Déanfar na Táillí sin roimhe seo, ar an gCéad Chéim, ar an Dara Céim, ar Chéim na Tuarascála agus ar an gCúigiú Céim a mhéadú, i gcomhréir leis an scála seo a leanas, de réir an méid airgid a bheidh le cruinniú nó le caitheamh faoi údarás aon Bhille chun obair a dhéanamh:—


Méadú de réir 5 faoin gcéad de na Táillí thuasluaite in aghaidh gach £10,000 nó coda de £10,000 a bheidh an méid atá le cruinniú nó le caitheamh amhlaidh os cionn £25,000, suas go dtí uasmhéid £1,000,000.


I leith Imeachtai i lathair aon Choiste.


 

£

s.

d.

In aghaidh gach lae a shuífidh an Coiste

...

...

...

10

0

0

I gcás aon Bhille a cuireadh faoi bhráid Comhchoiste, éileofar oiread go leith na dTáillí sin thuas i leith imeachtaí i láthair an Choiste sin.


Tailli is Inioctha ag Lucht Freasura Bille Phriobhaidigh.


 

£

s.

d.

Ar thaisceadh gach Meabhracháin ag gearán nár comhlíonadh

 

 

 

na Buan-Orduithe

...

...

...

...

...

...

2

0

0

Ar thaisceadh gach Achainí i gcoinne Bille Phríobháidigh

...

4

0

0

Ar thaisceadh Achainí chun Buan-Orduithe a chur ar ceal

...

4

0

0

I leith Imeachtai i lathair an Scrudaitheora no i lathair aon Choiste.


 

£

s.

d.

In aghaidh gach lae a dhéanfaidh an Scrúdaitheoir fiosrú i

 

 

 

dtaobh aon Mheabhracháin ina mbeidh gearán nár comh-

 

 

 

líonadh na Buan-Orduithe

...

...

...

...

...

6

0

0

In aghaidh gach lae a thiocfaidh na hAchainígh i láthair

 

 

 

Coiste:—

 

 

 

Más trí Abhcóide nó trí Ghníomhaire é

...

...

...

5

0

0

Más i bpearsain é

...

...

...

...

...

...

1

0

0

Billi chun Orduithe Sealadacha a Dhaingniu.


Ar an gCúigiú Céim de Bhille chun Orduithe Sealadacha a Dhaingniú sa Dáil agus sa Seanad, faoi seach, éileofar táille £10 ar na hiarratasóirí ar gach Ordú Sealadach a áireofar sa Bhille.


Éileofar ar iarratasóirí agus ar fhreasúraigh ar Chéim an Choiste, i gcás Billí chun Orduithe Sealadacha a Dhaingniú a gcuirfear ina gcoinne, na táillí céanna a éileofar i gcás Billí Príobháideacha.


Tailli Ginearalta.


 

£

s.

d.

Ar gach Tairiscint, Ordú, nó Imeacht i gceachtar Teach i

 

 

 

dtaobh Bille Phríobháidigh nó ábhair nach ndearnadh éil

 

 

 

eamh ina leith ar aon slí eile

...

...

...

...

...

2

0

0

Táillí aistriúcháin an 150 focal

...

...

...

...

...

1

0

0

Ar chóipeanna de gach Páipéar agus Doiciméad, de réir 72 fhocal i ngach fóile:—

 

 

 

fhocal i ngach fóile:—

 

 

 

Cúig fhóile nó faoina bhun sin

...

...

...

...

 

5

0

Os cionn cúig fhóile, an fóile

...

...

...

...

 

1

0

Ar an gcóip de Phlean a bheidh déanta ag na Páirtithe

...

2

0

0

Ar Phlean, nó ar Dhoiciméad ar bith, a iniúchadh

...

...

 

10

0

Ar gach Plean nó Doiciméad a dheimhneoidh Cathaoirleach an

 

 

 

Chomhchoiste um Buan-Orduithe de bhun aon Achta den

 

 

 

Oireachtas

...

...

...

...

...

...

...

10

0

0

In aghaidh gach lae a shuífidh Coiste den Teach uile ag plé Bille

 

 

 

Phríobháidigh nó ábhair seachas Bille chun Orduithe Sealadacha a Dhaingniú

 

 

 

adacha a Dhaingniú

...

...

...

...

...

...

12

0

0

Ar aon Toghairm nó Ordú, a bhaineann le Bille Príobháideach

 

 

 

nó le hábhar eile, a sheirbheáil

...

...

...

...

2

0

0

Tailli is Inioctha ar Chostais Billi Priobhaideacha a Fhomhas.


 

£

s.

d.

Ar gach iarratas nó tarchur chun an Oifigigh Fómhais chun

 

 

 

Bille Costas a Fhómhas

...

...

...

...

...

2

0

0

In aghaidh gach £100 d’aon Bhille a cheadóidh an tOifigeach

 

 

 

Fómhais

...

...

...

...

...

...

...

...

2

0

0

Ar thaisceadh gach Meabhracháin ag gearán i dtaobh Tuaras-

 

 

 

cála ón Oifigeach Fómhais

...

...

...

...

...

2

0

0

Ar gach Deimhniú a shíneoidh Cathaoirleach an Chomhchoiste

 

 

 

um Buan-Orduithe

...

...

...

...

...

...

2

0

0

Ar chóipeanna de Dhoiciméid ar bith in oifig an Oifigigh Fómh-

 

 

 

ais, an fóile de 72 fhocal

...

...

...

...

...

 

2

0

Tailli is Inioctha i leith an Luathscribhneora.


 

£

s.

d.

In aghaidh gach lae a bheidh sé i láthair

...

...

...

4

4

0

Ar gach cóip scríofa dá chuid nótaí, an fóile de 72 fhocal

...

 

1

6

Rialachain ata deanta ag an g Ceann Comhairle agus ag an g Cathaoirleach i dtaobh Ioc Tailli.


1. Comharthófar táillí ar na foirmeacha cuí do Bhillí Príobháideacha le Stampaí Dleachta Ginearálta a mhúnlófar orthu in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim (An Brainse Stampála), Caisleán Bhaile Átha Cliath.


2. Déanfar seiceanna chun íoctha na dtáillí a tharraingt i bhfabhar an Ard-Chuntasóra Ioncaim agus ní foláir gach seic a bheith urraithe ag an mBanc ar ar tarraingíodh é.


3. Beidh na táillí iníoctha roimh ré más fios a méid nó más féidir a méid a fháil amach.”


FOSCRÍBHINN C.—3.

4. I mír (7) an dara colún a scriosadh agus é seo a leanas a chur ina ionad:—


“Cóip de cibé méid a bhaineann:—


(a) le haon talamh atá faoi réir Blianachta Ceannaigh,


(b) le háiteanna iascaigh, nó


(c) le haon obair bheartaithe nó le haon chuid d’obair bheartaithe a d’fhéadfadh difir a dhéanamh do bhruacha, d’urthrá nó do ghrinneall abhann ar bith.”


5. Mír (8) a scriosadh.